آخوند ابوترابی، امام جمعه خامنه‌ای در تهران با اشاره به حدود صدهزار میلیارد تومان کسری بودجه در سال ۹۸، هشدار داد که وضعیت ضعیف اقتصادی حکومت آخوندی از بیرون و درون دچار چالش کرده است.

صفحه1 از5748