قیام ایران برغم سرکوب وحشیانه، با شعارهای مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه ای برای سومین روز ادامه می یابد
شهادت ۲۷ تن از قیامگران در دومین روز به ثبت رسیده، شمار شهیدان بیشتر است.

صفحه1 از5893