شرکت انگلیسی استاندارد چارترد ۹۰۰ میلیون دلار برای پوشش جرائم از سوی آمریکا و انگلستان به خاطر نقض تحریمهای رژیم ایران کنار گذاشته است.

خبرگزاری رویترز گزار ش داد: شرکت استاندارد چارترد برای پرداخت جرایم در نتیجه تحقیقاتی که از سوی بازرس انگلیسی و آمریکایی انجام شده، ۹۰۰ میلیون دلار برای پوشش جرایم کنار گذاشته، و قیمت سهام شرکت افت یک در صدی داشت.
این شرکت از سوی مقامات انگلستان و آمریکا حداقل به مدت 7سال تحت مراقبت بوده است.
استاندارد چارترد در آخرین گزارش نیم سأله ۲۰۱۸ گفت که با مقامات آمریکایی درباره تحقیقاتی به داخل کنترلهای بین در مورد پنهان کردن تحریمهای تجاری نقض شده از ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ گفتگو کرده و به گفته مقامهای این شرکت، گدر آن مقطع ” عملی “ نبود که بتوان میزان تأثیرات مالی ناشی از تحقیقات را تخمین زد.
در ماه اکتبر بیل وینترز مدیر عامل شرکت گفت که مقامات آمریکا در حال بررسی نقض قوانین تحریمها علیه رژیم ایران پس از سال ۲۰۱۳ هستند. استاندارد چارتر قبل از سال ۲۰۱۳ مرتکب نقض تحریمها شده بود که دولتهای آمریکا و انگلستان در مورد پرداخت جریمه به توافق رسیده بود. اکنون این شرکت باید پاسخگوی نقضهای جدید در تحریم رژیم ایران باشد.