آخوند ابوترابی، امام جمعه خامنه‌ای در تهران با اشاره به حدود صدهزار میلیارد تومان کسری بودجه در سال ۹۸، هشدار داد که وضعیت ضعیف اقتصادی حکومت آخوندی از بیرون و درون دچار چالش کرده است.

ابوترابی گفت: عملکردهای ضعیف اقتصاد کشور را از بیرون و درون و درون دچار چالش ساخته است چالش بیرونی تحریم که در صورت اصلاح مشکل درونی کم اثر و حتی بیاثر خواهد شد، چالش درونی عبارت است از عیوب ساختاری و ضعفهای مدیریتی است؟در برآورد مرکز پژوهشها این است که با این ساختار بودجه سال ۹۸ممکن است حدود صد هزار میلیارد تومان کسری بودجه در این لایحه پنهان باشد.