آخوند علم‌الهدی امام جمعه و نماینده خامنه ای در مشهد، وحشت زده از فوران خشم مردم به خاطر گرانی و تورم فزاینده، گفت:

مسئولین شما چه کار می کنید ؟ بابا بیش از دو سه ماه است که مردم گرفتار این گرانی در اولیات زندگی خودشان هستند در کالاهای اساسی هستند گوشت ندارند بخورند زندگیشان اولیاتش اداره نمی‌شود کار هم به مدیریت و مسئولیت شما سپرده شده شما چه کار کردید وچکار می کنید یک تکان به خودتان می دهید بیشتر مسئله را در قعر این گرداب فرو می برید آقای رئیس بانک مرکزی می‌آید می‌گوید اگر این مصوبه دولت نبود ارز گران نمی شد.