اذعان ناگزیر خامنه ای به شکست خیمه شب بازی انتخابات

 

ولی فقیه ارتجاع در یک برنامه ریزی حساب شده و قبل از اعتراف رسمی وزیر کشور رژیم به شکست فضاحت بار شعبده انتخاباتی، در یک جلسه با آخوندهای حکومتی با دور زدن عمدی قیامهای آبان و دی و انزجار عمومی از پنهانکاری رژیم در موضوع هواپیمای اوکراینی و انتشار بیماری کرونا، تقصیر شکست فجیع خود در انتخابات را به گردن ویروس کرونا و بهره برداریهای انتخاباتی دشمنان از این موضوع انداخت.

تظاهرات ایرانیان آزاده در کانادا - حمایت از قیام مردم ایران

 

جمعی از ایرانیان آزاده در تورنتو(کانادا) روز شنبه ۳اسفند با برگزاری تظاهرات در مرکز شهر، حمایت خود از قیام مردم ایران و تحریم خیمه شب بازی انتخابات رژیم آخوندی توسط مردم را اعلام کردند.

صفحه2 از5932