تظاهرات مردم به پا خاستۀ عراق در اوایل ماه اکتبر و در پی آن حضور گستردۀ مردم لبنان در خیابانهای شهرهای مختلف این کشور را شاید بتوان نقطه عطفی در مبارزه بر علیه یک دیکتاتوری مذهبی که چرخهایش حول محور دخالت در امور دیگر کشورها و فرقه گرایی افراطی می چرخند به شمار آورد.

صفحه7 از826