سون اریک لیدمن Sven-Erik Lideman مورخ و فیلسوف معاصر سوئد است او کتابهای زیادی در مورد تارخ و فلسفه و همچنین در مورد سازمان های آموزشی نوشته است.

صفحه10 از818