اگر باور می کنید آقای حسین علیزاده، دیپلمات سابق و اپوزیسیون کنونی نظام آخوندی در حال مستی دونالد ترامپ را بخاطر تحریم "آیت الله" خامنه ای مورد تنقید و تقبیح قراد داده و بر او قید افسار گسیختگی زده است، سخت در اشتباهید!.