گردهمایی های گسترده و پرشور مقاومت ایران در اروپا، آمریکا و آلبانی به نام کهکشان، برخاسته از عزم و اراده هزاران زن و مرد آزاده ایرانی بود که زیر پرچم آلترناتیو دمکراتیک شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق ایران سازماندهی شدند و خواهان سرنگونی تام و تمام دیکتاتوری فاشیستی آخوندی و برقراری حاکمیت ملی و دمکراتیک در ایران فردا هستند.

 

ـــ حیرت مکنید از تشبثات رژیم و خائنان
که ما با نبرد تعیین کننده نهایی تز و
آنتی تز تاریخ کهنسال و پر از حادثه
ایران رو در روییم. بالاخره رنج این
سرانجام که منجر به آغاز عصر
نوین تحول و سازندگی و آزادی
خواهد شد به تحملش می ارزد.
ـــ بگذار بی ارزشان و ارزش از
دست دادگان هم، صف خود را به طور
کامل آشکار کنند که این از احکام
الزامی تاریخ است.

پنج سیلی محکم:
طنین گامهای خستگی ناپذیر و شعارهای آزادیخواهانۀ هموطنان، اعضا و هواداران مقاومت ایران در کلان شهرهای بروکسل، واشنگتن، برلین، استکهلم و لندن، یکبار دیگر شکوه و عظمت خلقی که اراده کرده است تا سرنگون کردن رژیم تبهکار و فاسد آخوندها از پا ننشیند را، در انظار جهانیان به نمایش گذاشت.