ایرانیان آزاده در ادامه کارزار جهانی، همبستگی خود را با قیام مردم ایران اعلام کردند.

ایرانیان آزاده شادمانی خود را از خبر هلاکت سرکرده نیروی تروریستی قدس سپاه پاسداران دژخیم قاسم سلیمانی ابراز کردند.

در تجمع رم آقای رضا اولیا هنرمند ارجمند و عضو شورای ملی مقاومت ایران شرکت و سخنرانی نمودند.

رم

همبستگی ایرانیان آزاده با قیام مردم ایران در رم

همبستگی ایرانیان آزاده با قیام مردم ایران در رم

همبستگی ایرانیان آزاده با قیام مردم ایران در رم

همبستگی ایرانیان آزاده با قیام مردم ایران در رم

همبستگی ایرانیان آزاده با قیام مردم ایران در رم

همبستگی ایرانیان آزاده با قیام مردم ایران در رم

همبستگی ایرانیان آزاده با قیام مردم ایران در رم

همبستگی ایرانیان آزاده با قیام مردم ایران در رم

همبستگی ایرانیان آزاده با قیام مردم ایران در رم

برلین

همبستگی ایرانیان آزاده با قیام مردم ایران در رم، برلین، مونیخ،

همبستگی ایرانیان آزاده با قیام مردم ایران در رم، برلین، مونیخ،

همبستگی ایرانیان آزاده با قیام مردم ایران در رم، برلین، مونیخ،

همبستگی ایرانیان آزاده با قیام مردم ایران در رم، برلین، مونیخ،

همبستگی ایرانیان آزاده با قیام مردم ایران در رم، برلین، مونیخ،

 مونیخ -مقابل ساختمان سفارت رژیم

همبستگی ایرانیان آزاده با قیام مردم ایران در رم، مونیخ

همبستگی ایرانیان آزاده با قیام مردم ایران در رم، مونیخ

همبستگی ایرانیان آزاده با قیام مردم ایران در رم، مونیخ

همبستگی ایرانیان آزاده با قیام مردم ایران در رم، مونیخ

همبستگی ایرانیان آزاده با قیام مردم ایران در رم، مونیخ

کلن - مقابل کلیسای دام
اسلو

وین

کپنهاگ

آرهوس-دانمارک

تورنتو - کانادا

شادمانی ایرانیان آزاده از هلاکت دژخیم قاسم سلیمانی و همبستگی با قیام ایران

شادمانی ایرانیان آزاده از هلاکت دژخیم قاسم سلیمانی و همبستگی با قیام ایران

شادمانی ایرانیان آزاده از هلاکت دژخیم قاسم سلیمانی و همبستگی با قیام ایران

شادمانی ایرانیان آزاده از هلاکت دژخیم قاسم سلیمانی و همبستگی با قیام ایران

شادمانی ایرانیان آزاده از هلاکت دژخیم قاسم سلیمانی و همبستگی با قیام ایران

شادمانی ایرانیان آزاده از هلاکت دژخیم قاسم سلیمانی و همبستگی با قیام ایران

اتاوا

شادمانی ایرانیان آزاده از هلاکت دژخیم قاسم سلیمانی و همبستگی با قیام ایران

شادمانی ایرانیان آزاده از هلاکت دژخیم قاسم سلیمانی و همبستگی با قیام ایران

شادمانی ایرانیان آزاده از هلاکت دژخیم قاسم سلیمانی و همبستگی با قیام ایران

شادمانی ایرانیان آزاده از هلاکت دژخیم قاسم سلیمانی و همبستگی با قیام ایران