بحران محیط زیست – نظام «اسقاطی»بحران محیط زیست بویژه آلودگی هوا در کلان شهرهای کشور اکنون به مانند سیاهچاله ای در حال بلیعدن شریان های جامعه بویژه رشد بیماری های گوناگون در میان کودکان، زنان و سالمندان می باشد.

درگذشت اشرف نشان پرشور محمد محبی


با کمال تاسف و تاثر، اشرف نشان پرشور محمد محبی، جمعه ۱۷ ژانویه۲۷دیماه۹۸ در شهر زوریخ در سوئیس در اثر ایست قلبی در گذشت و به یاران شهید و صدیقی که سالها در کنار آنها مختلف فعالیت کرده بود پیوست.

خامنه ای همچنان در بن بستروز گذشته ولی فقیه طلسم شکسته پس از سال ها دوباره به نمایش جمعه حکومتی بازگشت تا بدین سان به نیروهای بشدت روحیه باخته و زهوار دررفته رژیم آخوندی روحیه بدهد.

اتحادیه اروپا در یک قدمی مکانیزم ماشه


از فردای برداشتن گام پنجم از سوی دیکتاتوری ولی فقیه و نقض آشکار باقی مانده برجام، اتحادیه اروپا نیز بعنوان بزرگترین شریک تجاری رژیم آخوندی به سیاست «کشیدن ماشه» هرچه نزدیک تر شده است.


در پی شلیک موشک به یک هواپیمای مسافربری در آسمان تهران و از همان ساعات اولیه این حادثه دردناک، بسیاری از کارشناسان مسائل هوایی بر دو فاکتور مهم برای این سقوط عامدانه انگشت گذاشتند.