پاسخ کوبنده دانشجویان قهرمان به خامنه ایدرحالیکه ولی فقیه طلسم شکسته به خیال باطل خود براین باور بود که با برگزاری تظاهرات نمایشی و جنازه گردانی در شهرهای به اشغال درآمده، اکنون میخ ولایت را برای مدت ها بر تن و روح جامعه دردمند ایران کوبیده است، عصر روز گذشته دانشجویان قهرمان، تا زمان تنظیم این گزارش ، در تهران ، اصفهان ، شیراز، رشت، سنندج و همدان پاسخ دندان شکنی به کلیت نظام آخوندی با شعار «خامنه ای حیا کن، مملکت رو رها کن» دادند.

سقوط هواپیما با شلیک موشک های سپاهدرحالیکه تمامی داده های بین المللی سخن از شلیک موشک به هواپیمای حامل ۱۷۶ نفر در آسمان تهران دارند، اما دیکتاتوری ولی فقیه همچنان تلاش دارد تا براین باور غلط که گوئیا این هواپیما بدلیل نفض فنی سقوط کرده، پافشاری میکند.

جنازه گردانی خامنه ای در شهرهای کشورتنها چند رز پس از به هلاکت رسیدن پاسدار قاسم سلیمان که به گفته بسیاری از کارشناسان مسائل داخلی و منطقه ای ضربه ای خرد کننده بر دستگاه ترور و صدور بنیادگرایی از سوی دیکتاتوری ولی فقیه می باشد، خامنه ای دستور «جنازه گردانی» در شهرهای کشور را صادر نمود.