تازه‌ترین سخنان معاون اول شیخ حسن روحانی در رابطه با ابعاد فساد در رژیم آخوندی به یقین آینه تمام قدی از بحرانهای لاعلاج برای حکومتی است که اساس و بنیان خود را از روز نخست بر غارت و چپاول اموال ملی نهاده است.

سخنان سخنگوی مجلس نمایندگان:
سوال این است‌: آیا مجلس قوانین را تعلیق می کند و با قطعنامه ۷۵۲ و با مصوبه های آن موافقت می کند؟
کسانی که موافق هستند بگویند بله
مخالفان بگویند خیر
به نظر سخنگو دو سوم آرا مثبت هستند قوانین تعلیق می شوند قطعنامه تصویب شد.

صفحه4 از289