ویروس کرونا – خفگی صادرات در رژیم آخوندیبا رشد و نمو ویروس کرونا در کشور و از آنجائیکه رژیم آخوندی با تعلل عامدانه در اقدامات پیشگیرانه نه تنها میلیون ها ایرانی را با خطر جانی روبرو ساخته، بلکه فراتر از آن به سکویی برای پرتاپ ویروس به دیگر کشورها نیزتبدیل شده است.

ویروسی بنام ولایت فقیهاز زمان بروی کار آمدن دیکتاتوری مذهبی بر میهن امان، جامعه دردمند ایران شاهد بروز انواع و اقسام مصیبت ها، بیماری، زلزله، توفان های شنی، سیل، سرنگون نمودن هواپیمای مسافربری، ترور، بلوا، خون ریزی، اعدام، سرکوب، آلودگی هوا، طغیان رودخانه ها، حمله ملخ ها، خشکسالی، تخریب عامدانه محیط زیست، جنگ و بدبختی می باشد.

گرامیداشت قربانیان هواپیمای اوکراینی ساقط شده در کانادا


روز سه شنبه ۲۵ فوریه ۲۰۲۰ جلسه ای در ساختمان سرجان مک دونالد پارلمان کانادا با عنوان "ایران: حقوق بشر، قیامها، گزینه های سیاسی غرب" با شرکت دهها سناتور، نماینده مجلس و شخصیتهای سیاسی برگزار شد.

تاثیرات ویروس کرونا بر اقتصاد فلج ایراندرحالیکه اپیدمی کرونا در ایران آخوند زده بطرز بی سابقه ای در حال رشد می باشد و در حالیکه مقامات رژیم همچنان با دروغگویی و پنهانکاری تلاش دارند تا تبعات ویرانگر این بیماری را از جامعه پنهان نمایند، داده های بازار تمام از ایست تجاری و اقتصادی در کشور خبر می دهند.

صفحه5 از295