رژیم آخوندی – بحران درآمدهای نفتیبا شروع تحریم های گسترده علیه مطامع رژیم آخوندی بسیاری از کارشناسان براین باور بودند که صادرات نفتی برای دیکتاتوری ولی فقیه در آینده یی نزدیک به مرز صفر بشکه در روز خواهد رسید.


با خروج ایالات متحده از توافق اتمی و را افتادن سیاه‌چاله‌ای به‌نام تحریم‌ها علیه دستگاه مالی و اقتصادی در دیکتاتوری ولی‌فقیه، تمام هم وغم رژیم بر راه‌اندازی آب باریکه‌ای به‌نام «کانال ویژه مالی» که بعداً «به «اینس‌تکس» تغییر نام و هویت داد، متمرکز گردیده است.

صفحه7 از295