امروز به پیشواز چهل امین روز شهدای قیام آبان می رویم. سخن از کودکان ، نوجوانان ، دختران و زنانی است که بی محابا نظام آخوندی را برای نان، حریت و زندگی بهتر به چالش سرنگونی کشانده و در این راه جان به جان آفرینان سپردند.

صفحه9 از290