با کمال تأسف و تأثر مطلع شدیم که اشرف نشان مقاوم و استوار مریم حجازی، شنبه شب ۲۱ دسامبر، در شهر لس آنجلس در آمریکا در اثر بیماری درگذشت و به یاران شهید و صدیقی که سالها در کنار آنها در پهنه های مختلف فعالیت کرده بود، پیوست.

صفحه10 از290